charUtf8

charUtf8 :: BoundedPrim Char
bytestring Data.ByteString.Builder.Prim
UTF-8 encode a Char.
charUtf8 :: Char -> Builder
bytestring Data.ByteString.Builder
UTF-8 encode a Char.