stringUtf8

stringUtf8 :: String -> Builder
bytestring Data.ByteString.Builder
UTF-8 encode a String.